СПИСАНИЈА ИНДЕКСИРАНИ ВО PUBMED И НЕКОИ СО IF

Пребарани се и наведени оние списанија кои се индексираат во Medline/PubMed, а кои се издаваат во нашата земја, во поранешните југословенски републики и во блиските и соседни земји. Списокот не е конечен, а е изготвен со единствена цел да им послужи на идните докторанди, како и на сите научноистражувачки работници полесно да ги добијат информациите за списанијата во кои може да поднесат свои трудови за печатење. Податок за вредноста на факторот на влијание (impact factor) за 2021 година на некои списанија е исто така наведен онаму каде тој беше достапен.

Списанија индексирани во PUBMED и некои со IF