Вработени

Во Библиотеката е вработен високостручен кадар, кој на најдобар и најбрз начин се труди да одговори на потребите на корисниците.

Раководител на Библиотеката: м-р Ленче Даневска (тел. 3228-356)

Библиотекари: Билјана Ристоска (Оддел за сериски публикации; тел. 3290-401), Ивана Трајковска (Оддел за монографски публикации; тел. 3226-635), Билјана Брајаноска и Виктор Кочмановски (Студентска библиотека; тел. 3147-963)