Книжен фонд

* 62.246 монографски публикации (заедно со дупликатите)

* 1.500 наслови на списанија (65.890 волумени)

* 740 магистериуми

* 2.540 докторски дисертации

* 108 хабилитации