Книжен фонд

* 64.906 монографски публикации (заедно со дупликатите)

* 1.500 наслови на списанија (66.001 волумени)

* 771 магистериуми

* 2.721 докторски дисертации

* 108 хабилитации