Книжен фонд

* 65.213 монографски публикации (заедно со дупликатите)

* 1.500 наслови на списанија (66.014 волумени)

* 788 магистериуми

* 2.762 докторски дисертации

* 108 хабилитации