Книги од проектот на Владата

До сега во Библиотеката се добиени следниве книги кои се дел од проектот на Владата за превод на учебници од странски реномирани универзитети. Од секој наслов се обработени по минимум 25 примероци, доколку имало поголем број добиени книги.

Книги од проектот на Владата на РМ