Корисници

* сите лекари вработени на институтите на Медицинскиот факултет, на универзитетските клиники, во здравствените домови во Скопје и Републиката и во медицинските центри


* студенти на медицина, стоматологија, фармација и на тригодишните студии на Медицинскиот факултет


* други биомедицински стручњаци