Оддели

* Оддел за периодични публикации (домашни и странски списанија), пребарување бази на податоци, Интернет пристап, мала читална наменета за лекарите и студентите

* Оддел за монографски публикации (вклучувајќи и: книги, учебници, докторски дисертации, магистериуми, хабилитации, конгресен материјал, СЗО материјали и друга “сива литература”)

* Студентска библиотека и читална (може да се најдат дел од  основните учебници за учење и полагање на испитите на Медицинскиот и Стоматолошкиот факултет, како и на тригодишните студии на Медицинскиот факултет)