База на податоци COBISS.MK-заемна библиографско-каталожна база на податоци – МФСК Централна медицинска библиотека

Доколку сакате да го пребарате книжниот фонд на Централната медицинска библиотека, откако ќе го напишете поимот што сакате да го пребарате, кај Библиотеки напишете МФСК – Централна библиотека, Скопје, притоа користејќи кириличен фонт.

COBIB.MK