Услуги

*Авторски, предметен и топографски каталог кој нуди информации за книжниот фонд од постоењето до 2010 година, кога почна да се применува само online каталогот (COBISS)
* книгите се издаваат на користење надвор од Библиотеката според утврдени правила (
одлука на Деканот)
* фотокопии на статии од списанија
* пристап до Интернет
* меѓубиблиотечно зајмување
* СЗО документациски центар
* фотокопии од Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за избори и реизбори во наставни звања може да се добијат во Библиотеката; може сами да пребарате во кој Билтен бил испечатен извештајот за вашиот избор откако ќе влезете на менито Билтен (внимавајте: користете кирилична поддршка). Од 2010 год. Билтенот е достапен во електронска верзија на страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

МЕЃУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЈМУВАЊЕ

Порачки на статии од списанија од Централна медицинска књижница, Љубљана, Словенија. Статиите се добиваат по електронски пат во .pdf за неколку дена. Во зависност од тоа од кој извор е порачана статијата, таа може да чини од 4 до над 20 евра. 

СЗО ДОКУМЕНТАЦИСКИ ЦЕНТАР

*Од 1998 год. Библиотеката е назначена како документациски центар на Светската здравствена организација
* Голем број од СЗО публикациите се достапни на Интернет; оние до кои нема пристап може да се обидеме да ги добиеме
* Во 2003 година СЗО и обезбеди на Библиотеката пристап до
HINARI (види: електронски списанија со password)