ФАКТОР НА ВЛИЈАНИЕ/ИМПАКТ ФАКТОР

Текст објавен во Vox Medici 2012; XXI (77): 40, во рубриката Македонска медицинска терминологија со цел да се дадат основните карактеристики за тоа што е фактор на влијание (impact factor) и како тој се пресметува.

Фактор на влијание (Impact factor)