Трибина “Open Access: Каде е Македонија?”

На 24 април 2013 се одржа трибина “Open Access: Каде е Македонија?” во организација на ЕМСА – Македонија, Медицинска наука и истражување, со следнава содржина:


13:00-13:10 Отворање на трибината – Гордана Георгиева, претседател на ЕМСА-Македонија


13:10-13:25 Што е Open Access? Зошто Open Access? – Дејан Јакимовски, потпретседател за внатрешни работи на ЕМСА-Македонија


13:25-13:35 Дискусија


13:35-13:50 Дејноста и ресурсите на Централната медицинска библиотека –  м-р Ленче Даневска, раководител на Централната медицинска библиотека


13:50-14:05 Ресурси и рестрикција на податоци на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ –  Викторија Костоска, раководител на Одделение за меѓународна соработка и културни манифестации на Националната и универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски“

14:05-14:20 Дискусија


14:20-14:30 Затворање на трибината

 

Дел од презентациите се дадени како pps.