Недела на отворен пристап во науката – 2012 год.

 

На 25 октомври 2012 год. за првпат во Амфитеатарот на Деканатот на Медицински факултет се одржа настан по повод Недела на отворен пристап во (биомедицинските) науки според следнава програма:  
 
13:00 Отворање, проф. д-р Никола Јанкуловски. Декан, Медицински факултет, УКИМ, Скопје, Република Македонија

13:15 Отворен пристап во науката, проф. д-р Оливера Стојчева-Танева. Продекан за наука, Медицински факултет, УКИМ, Скопје, Република Македонија

13:30 Патот до факторот на влијание (impact factor) во списанието Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, проф. д-р Зоран Здравковски, ПМФ, УКИМ, Скопје, Република Македонија

13:45 Мерење научен придонес во списанија со отворен пристап, проф. д-р Мирко Спироски. Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет, УКИМ, Скопје, Република Македонија

14:00 Каде да се објави научен труд во биомедицинско списание  од Република Македонија, м-р Ленче Даневска. Централна медицинска библиотека, Медицински факултет, УКИМ, Скопје, Република Македонија

14:15 Отворен пристап во едукацијата, Димитар Попоски, докторанд на Катедрата за информациски науки, Филозофски факултет, Универзитет во Загреб, Република Хрватска

14:30 Дискусија


Сите презентации се достапни на следниов линк
 
Исто така, додадени се како pdf документи на оваа страница.