Учебници/книги од наставниот кадар на МФ во полн текст и други публикации

Учебници/монографии/книги доставени од наставниот кадар на МФ во полн текст, како и друг вид публикации може слободно да се преснимуваат и користат.