Services

*Авторски, предметен и топографски каталог кој нуди информации за книжниот фонд од постоењето до 2010 година, кога почна да се применува само online каталогот (COBISS)
* книгите се издаваат на користење надвор од Библиотеката според утврдени правила (
Dean's decision)
* фотокопии на статии од списанија
* пристап до Интернет
* меѓубиблиотечно зајмување
* СЗО документациски центар
* фотокопии од Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за избори и реизбори во наставни звања може да се добијат во Библиотеката; може сами да пребарате во кој Билтен бил испечатен извештајот за вашиот избор откако ќе влезете на менито Билтен (внимавајте: користете кирилична поддршка). Од 2010 год. Билтенот е достапен во електронска верзија на страницата на "Ss. Cyril and Methodius University" in Skopje

INTERLIBRARY LOAN

Порачки на статии од списанија од Central medical library of Ljubljana, Slovenia. Статиите се добиваат по електронски пат во .pdf за неколку дена. Во зависност од тоа од кој извор е порачана статијата, таа може да чини од 4 до над 20 евра. 

WHO DOCUMENTATION CENTER

*Од 1998 год. Библиотеката е назначена како документациски центар на World Health Organization
* Голем број од СЗО публикациите се достапни на Интернет; оние до кои нема пристап може да се обидеме да ги добиеме
* Во 2003 година СЗО и обезбеди на Библиотеката пристап до
HINARI (see: Journals with password)