Оддели

* Оддел за периодични публикации (домашни и странски списанија), пребарување бази на податоци, Интернет пристап, мала читална наменета за лекарите и студентите

* Оддел за монографски публикации (вклучувајќи и: книги, учебници, докторски дисертации, магистериуми, хабилитации, конгресен материјал, СЗО материјали и друга “сива литература”)

* Студентска библиотека (книги за студентите кои им се потребни за изучување на предметите од курикулумот на Медицински факултет)