За нас Услуги Каталог Презентации Линкови Билтени
      
Услуги
  УСЛУГИ
 МАКЕДОНСКИ биомедицински списанија
 СПИСАНИЈА со лозинка
 ПРЕТПЛАТЕНИ списанија
 СПИСАНИЈА ИНДЕКСИРАНИ ВО PUBMED И СО IF
 ФАКТОР НА ВЛИЈАНИЕ/ИМПАКТ ФАКТОР
  КНИГИ
 Книги од проектот на Владата
 Странски книги наменети за студентите и специјализантите
 Странски електронски книги во полн состав
 Издадени книги од доктори на Медицински факултет почнувајќи од 1990
 Учебници од наставниците на МФ во полн текст и други публикации
 Одбранети докторати во pdf
  БИОМЕДИЦИНСКИ ИНФОРМАЦИИ
  ЕДУКАЦИСКИ РЕСУРСИ
 Анатомија
 Анестезиологија
 Биохемија и медицинска хемија
 Дерматологија
 Епидемиологија
 Гинекологија
 Имунологија
 Инфективни болести
 Интерна медицина
 Медицина на труд
 Микробиологија
 Неврологија
 Офталмологија
 Ортопедија
 Оториноларингологија
 Патологија
 Педијатрија
 Психијатрија
 Радиологија
 Социјална медицина
 Судска медицина и медицинска етика
 Фармакологија
 Физиологија
 Хематологија и трансфузиологија
 Хигиена
 Хистологија
 Хирургија

 

  

Централна медицинска библиотека
medlib@cmb.edu.mk
Водњанска 17 1000 Скопје Република Македонија
тел: +389 (0)2 3228-356
admin