Одбранети докторати во pdf

Докторатите кои се одбранети на Медицинскиот факултет во Скопје се складираат и обработуваат во Библиотеката. Библиографските податоци може да се најдат во Замената каталошка база на податоци COBIB.MK и во печатена верзија во Библиотеката.

Овде ги претставуваме оние докторати кои ни се доставени во електронски облик, односно во pdf формат. Прв којшто ни доставил докторат во оваа форма е д-р Кадри Хаџихамза.