Странски книги наменети за студентите и специјализантите

Книгите кои се наведени во списокот се подарок од брачен пар, поранешни студенти на Медицинскиот факултет во Скопје, а кои повеќе години живеат и работат во Соединетите Американски Држави. Нивната препорака е до студентите на Медицинскиот факултет во Скопје максимално да ги користат овие одлични книги за учење на соодветните предмети/области. Овие книги се користат во редовната настава на тамошните студенти на медицинските факултети

Книгите се обработени и внесени во COBISS базата и може да се изнајмат од библиотеката во Студентската читална.