СПИСАНИЈА ИНДЕКСИРАНИ ВО PUBMED И СО IF

Пребарани се и наведени оние списанија кои се индексираат во Medline/PubMed, а кои се издаваат во нашата земја, во поранешните југословенски републики и во блиските и соседни земји. Списокот не е конечен, а е изготвен со единствена цел да им послужи на идните докторанди полесно да ги добијат информациите за списанијата во кои може да поднесат свои трудови за печатење.